Teton Yellowstone 2004-035

<?xml version=”1.0″?><on:exif_data version=”3.0″> <on:picture_id>406865837103</on:picture_id> <on:file_checksum>722200472738PM</on:file_checksum></on:exif_data>